Assessorament Comptable

Assessorament comptable a qualsevol nivell i gestió comptable i administrativa en funció de les necessitats, la infraestructura de cadascú considerant que és imprescindible que totes les empreses disposin d’una comptabilitat precisa i sense retards.

 

S’ofereix tot l’assessorament necessari a les empreses per que sigui elles mateixes, amb els seus mitjans, les que tinguin l’accés primari a la informació comptable que permeti en tot moment als seus administradors prendre les decisions amb coneixement de la seva situació, eficàcia i precisió.

 

Participem a la gestió comptable al nivell que se’ns demani, des d’assolir-la integralment, amb els nostre mitjans físics i humans, fins a aportar un simple suport puntual, en el moment en que l’empresa en requereix o ho necessita.

 

D’acord amb les necessitats, dissenyem i posem en funcionament els sistemes de control de gestió i quadres de comandament d’empresa que permetin vigilar l’acompliment d’objectius, el seguiment de pressupostos, els rendiments d’actius i unitats de`producció, les conciliacions bancàries, els crèdits concedits a clients, volums de proveïdors, etc.

 

Treballem al nostre despatx, i cada cop més mitjançant connexions remotes, de tipus telemàtic, i a les pròpies empreses, com usuaris autoritzats.

 

 

Detall de serveis:

 

·         Gestió comptable integral

 

ü  Societats (resident –comptabilitat delegada- o per connexió remota)

 

ü  Entitats sense ànim de lucre (associacions, clubs, fundacions, etc.)

 

ü  Empresaris individuals i treballadors autònoms en estimació directe

 

·         Edició i diligència de libres comptables oficials

 

·         Preparació de comptes anuals

 

·         Consolidació comptable i comptes anuals consolidades

 

·         Revisió de comptabilitats

 

·         Adaptacions de plans sectorials

 

·         Anàlisi d’amortitzacions, provisions i periodificacions

 

·         Due diligence (revisions limitades comptables)

 

·         Valoració d’empreses

 

·         Comptabilitat analítica i de costos

 

·         Implantacions de ERP

 

·         Informes especialitzats sobre qüestions comptables