Assessorament Laboral

Assessorament laboral i gestió integral de les relacions laborals de les empreses , dels treballadors autònoms i de les relacions d’ambdós amb la seguretat social.

 

En particular, al marge d’assessorar de forma permanent i d’acord amb totes les novetats que constantment es produeixen en el marc normatiu, ens ocupem de tot el que fa referència a la contractació i gestió del personal, des de les ofertes de treball fins a la confecció de les nòmines i els quitaments, passant per la tria i formalització dels contractes de treball, amb les seves modificacions, annexos i pròrrogues, si s’escauen, d’acord amb la normativa exigible, així com els advertiments disciplinaris i els acomiadaments de tota classe.

 

Ens ocupem també d’atendre i respondre escrits i requeriments administratius, i de representar les empreses i els col·lectius davant els òrgans administratius i la Inspecció de Treball, els actes de conciliació o la jurisdicció laboral o contenciosa en la defensa dels interessos que ens encomanin.

 

Tot això ho podem fer tant com a un servei completament extern a l’empresa o organització que ens ho sol·liciti o com a diferents nivells de reforç dels serveis interns en el cas que ja disposin de departaments de recursos humans propis dins les seves organitzacions.

 

 

Detall de serveis:

 

·         Ajustaments de salaris a convenis i/o condicions contractuals

 

·         Confecció i formalització de nòmines i quitaments

 

·         Confecció de models de contractes laborals i els seus annexos

 

·         Butlletins de cotització a la Seguretat Social (tramitació telemàtica en el sistema RED)

 

·         Altes i baixes d’empreses i autònoms

 

·         Altes, baixes i comunicació d’incidències d’afiliació a la SS en el sistema RED

 

·         Formalització i comunicació de contractacions laborals (sistema contrat@)

 

·         Targetes de desplaçats fora del territori nacional

  

·         Expedients d’estrangeria

 

·         Expedients de prestacions de desocupació

 

·         Expedients de jubilació

 

·         Expedients sancionadors

 

·         Acomiadaments disciplinaris o per raons objectives

 

·         Acomiadaments col·lectius i expedients de regulació d’ocupació

 

·         Règim d’autònoms